Super Snelle Levering
Voor 15 uur besteld, dezelfde dag verzonden
Live chat met Klantenservice
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321
 

Gegevensbescherming

Privacybeleid

§ 1. Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijv. geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU). Het onderstaande informeert u naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, wettelijke grondslagen, bewaartermijnen tevens over uw rechten en de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze sites naar andere sites wordt doorverwezen, moet u daar over de respectievelijke omgang met uw gegevens informatie inwinnen.

 

§ 2 Gegevensverwerking ter nakoming van onze contractuele verplichtingen

(1) Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens die u tijdens het bestelproces aan ons verstrekt, zijn vereist om een overeenkomst met ons te sluiten. U bent er niet toe verplicht om uw gegevens te verstrekken. Zonder uw adres door te geven, kunnen we de goederen echter niet naar u toesturen. Voor sommige betaalmethoden hebben we de benodigde betaalgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstverlener. De verwerking van de gegevens, die u tijden het bestelproces invoert, worden dus gebruikt om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. Als u ons een aanvraag stuurt via e-mail, via een contactformulier enz. voordat de overeenkomst is afgesloten, verwerken we de op deze manier ontvangen gegevens om precontractuele maatregelen uit te voeren en geven bijvoorbeeld antwoord op vragen over onze producten.

(2) Wettelijk grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1 punt b) AVG.

(3) Categorieën van ontvangers

Betalingsdienstverleners, bezorgingsdienstverleners, hostingaanbieders, indien van toepassing goederenbeheersysteem, indien van toepassing leveranciers (dropshipping).

(4) Bewaartermijn

We bewaren de gegevens, die nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, tot de wettelijke garantietermijn en, indien van toepassing, contractuele garantietermijn.

De gegevens die vereist zijn volgens handels- en belastingwetgeving bewaren we in de door de wet bepaalde periodes, meestal tien jaar (zie § 257 HGB, § 147 AO).

De gegevens, die worden verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren, worden gewist zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er duidelijk geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

§ 3 Reacties

(1) Doel van de verwerking

Het is mogelijk om een reactie te plaatsen. Uw gegevens (bijv. naam/pseudoniem, e-mailadres, website) worden dan alleen verwerkt met het doel om uw reactie te publiceren.

(2) Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de openbare uitwisseling van meningen van gebruikers over bepaalde onderwerpen en producten. De publicatie dient o.a. transparantie en meningsvorming. Uw belang in gegevensbescherming blijft gewaarborgd omdat u uw reactie onder een pseudoniem kunt publiceren.

(4) Bewaartermijn

Een specifieke bewaartermijn is niet voorzien. U kunt altijd uw een verzoek aangaande een verwijdering van uw reactie indienen.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, die plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG en niet voor direct marketing wordt gebruikt, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

In het geval van direct marketing kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking zonder een reden op te geven.

 

§ 4 Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse uitvoeren van hoe u de website gebruikt. De informatie over uw gebruik van deze website, die door de cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS overgeplaatst en daar opgeslagen. Als u de IP-anonimisering op deze website hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan de websitebeheerder te verstrekken.

(2) Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor doeleinden van optimalisatie en marketing. Om uw belang in gegevensbescherming te handhaven, gebruikt deze website Google Analytics met de extensie "anonymizeIP()" zodat de IP-adressen enkel ingekort verder verwerkt kunnen worden om uit te kunnen sluiten dat deze direct tot een persoon herleid kunnen worden.

(4) Categorieën van ontvangers

Google, partnerbedrijf

(5) Overplaatsing naar een derde land

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor het VS-Europese gegevensbeschermingsverdrag "Privacy Shield", dat de naleving van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU garandeert.

(6) Bewaartermijn

Onbeperkt

(7) RECHT VAN BEZWAAR

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de registratie door Google van de gegevens, die door de cookies worden gegenereerde en betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die beschikbaar is onder de volgende link, te downloaden en te installeren: optout

U kunt het verzamelen ook voorkomen door een opt-out-cookie te plaatsen. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klik alstublieft hier: Google Analytics deactiveren

 

§ 5 Informatie over cookies

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies ingezet. Dit zijn kleine tekstbestanden die in, respectievelijk door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere producten in één winkelwagen te plaatsen.

(2) Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens, die worden verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit waarborgt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Bewaartermijn

De technisch noodzakelijke cookies worden normaalgesproken gewist wanneer de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een levensduur, die kunnen verschillen van een paar minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan alstublieft de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter beperkingen in de functionaliteit van onze website tot gevolg hebben. Permanent opgeslagen cookies kunt u eveneens te allen tijde via uw browser wissen.

 

§ 6 Nieuwsbrief

(1) Doel van de verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. in het kader van de nieuwsbrief informeren wij u met name over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen we evalueren op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Voor ons is hierbij niet te zien welke specifieke persoon heeft geklikt. Met het onderstaande hebt u apart of mogelijk uitdrukkelijk tijdens het bestelproces ingestemd:

Nieuwsbrief abonneren

(2) Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 punt a) AVG.

(3) Categorieën van ontvangers

Mogelijk nieuwsbriefverzendingsdienstverleners

(4) Bewaartermijn

Uw e-mailadres wordt voor het versturen van de nieuwsbrief uitsluitend opgeslagen zolang u hiervoor wenst te zijn opgegeven.

(5) Herroepingsrecht

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige gevolgen intrekken.Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: via een afmeldlink in de nieuwsbrief

 

§ 7 Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de betrokken persoon in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten jegens ons:

 

1. Recht op inlichtingen

U kunt van bevestiging eisen of u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. In het geval dat zulk een verwerking plaats heeft, kunt u van ons inlichtingen eisen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waar de persoonsgegevens voor worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers respectievelijk de categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn medegedeeld of nog zullen worden medegedeeld;

(4) de geplande bewaartermijn van de u betreffende persoonsgegevens of, in het geval dat concrete informaties hierover niet mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op correctie of gegevenswissing van de u betreffende persoonsgegevens een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt door de betrokkene;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in de zin van art. 22 lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - relevante informatie over de betrokken logica evenals de implicaties en beoogde consequenties van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U komt het recht toe om inlichtingen erover te eisen of de u betreffende persoonsgegevens zullen worden doorgeven naar een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u eisen om op de hoogte gesteld te worden over de geschikte garanties in de zin van art. 46 AVG in verband met de overdracht.

 

2. Recht op rectificatie

U heeft jegens ons recht op rectificatie en/of completering, mits de verwerkte u betreffende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij dienen de correctie onmiddellijk uit te voeren.

 

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:

(1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode, die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te kunnen verifiëren;

(2) als de verwerking onwettig is en u geen wissing van de persoonsgegevens wilt en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

(3) als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doeleinde van verwerking, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen, waarop wij recht hebben, zwaarder wegen dan uw belangen.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is ingeperkt, mogen wij deze gegevens – behalve dat we ze opslaan - alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om belangrijke redenen in het algemeen belang van de Unie of een lidstaat verwerken.

Als de verwerking is ingeperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons hierover op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

 

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot wissen

U kunt van ons eisen om de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, en wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt is niet meer noodzakelijk.

(2) U trekt uw toestemming in waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a) of art. 9 lid 2 punt a) AVG was gebaseerd, en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking voorhanden.

(3) U maakt bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG tegen de verwerking en er zijn geen gerechtvaardigde belangen voor de verwerking, die prioriteit toekomt, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan we zijn onderworpen.

(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8 lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Als we de u betreffende persoonsgegevens hebben gepubliceerd en wij volgens art. 17 lid 1 AVG zijn verplicht om deze te wissen, zullen we rekening houdende met de beschikbare technologie en de implementatiekosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, treffen, om de personen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, die de persoonsgegevens verwerken, erover op de hoogte stellen dat u, als betrokkene, van hen de wissing van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens eist.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet in zoverre verwerking noodzakelijk is

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke plichten, die de verwerking volgens de wet van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, vereist of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 punten h) en i), evenals art. 9 lid 3 AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden vlg. art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in onderdeel a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking jegens ons hebt uitgeoefend, zijn wij verplicht om aan alle ontvangers waaraan u betreffende persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mede te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vereisen.

U heeft jegens ons het recht om te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft er recht op om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon indienen

(1) de verwerking is gebaseerd op een instemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a) AVG of art. 9 lid 2 punt a) AVG of is gebaseerd op een overeenkomst in de zin van art. 6 lid 1 punt b) AVG is en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht heeft u tevens het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegeven is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of geschiedt ter uitoefening van openbaar gezag, dat aan ons is verleend.

 

7. Recht van bezwaar

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op art. 6 lid 1 punten e) of f) AVG om met uw specifieke situatie verband houdende redenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

We zullen de u betreffende persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of wel de verwerking dient ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als de u betreffende persoonsgegevens verwerkt voor het doeleinde van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die dergelijke marketing tot doel hebben; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruiken van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht Richtlijn 2002/58/EG - gebruik te maken van uw recht op bezwaar door middel van geautomatiseerde processen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te herroepen

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment te herroepen. Door de toestemming te herroepen, wordt de wettigheid van de verwerking, die is geschiedt op grond van de toestemming tot het tijdstip van de herroeping, niet aangetast.

 

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing wanneer de beslissing

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;

(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschrift voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of

(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet worden gebaseerd op de in art. 9 lid 1 AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij art. 9 lid 2 punten a) of g) van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), treffen wij passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

 

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.

Laatst bekeken